กำหนดการใช้งานโปรแกรมดังนี้ ตั้งแต่ ถึง
1. ส่งหลักฐานตามที่ได้รับมอบหมาย บัดนี้ 31 มี.ค.61
2. บันทึก e - SAR บัดนี้ 15 เม.ย.61